สถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้ง

                                                                                                    สถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562