สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ