• คณะกรรมการ กอท.

คณะกรรมการ กอท.

จุฬาราชมนตรี / ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

  จุฬาราชมนตรี / ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • นายอรุณ บุญชม

  รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายประสาน ศรีเจริญ

  รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายอนันต์ วันแอเลาะ

  รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดนนทบุรี
 • นายสวาป เผ่าประทาน

  รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

  รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายแวดือราแม มะมิงจิ

  รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายเบิ้ม ปาทาน

  รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดนครสววรค์
 • นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ

  รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดเชียงใหม่
 • นายไพศาล อับดุลลอ

  รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดระยอง

เลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่

  เลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก

รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • นายอนุมัติ อาหมัด

  รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

  รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายอิบรอเหม อาดำ

  รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดสตูล
 • นายณรงค์เดช สุขจันทร์

  รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดอ่างทอง
 • นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ

  รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดพังงา
 • นายประสาร บุญส่ง

  รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดเพชรบุรี
 • ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์

  รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดภูเก็ต
 • นายสมาน อาดัม

  รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดตราด
 • นายสมศักดิ์ เมดาน

  รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดลำปาง

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายอนันต์ แสงบำรุง

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดขอนแก่น
 • นายเอกลักษณ์ ดุลล่า

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • นายสุวัฒน์ กูบกระบี่

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดชลบุรี
 • นายเนติพล สกุลชาห์

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายสมศักดิ์ พิศสุวรรณ

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดสงขลา
 • นายประสิทธิ์ มะหะหมัด

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายลือชา แดนมัดตาม

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดราชบุรี
 • นายชัชวาลย์ รุจิพรรณ

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดเชียงราย
 • นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดลพบุรี
 • นายไพศาล พรหมยงค์

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดสมุทรปราการ
 • นายมนชัย โซ๊ะเฮง

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • นายยูซบ แสงศรี

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดชุมพร
 • นายประยูร แสงมาน

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดสระบุรี
 • นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายทรงศักดิ์ หมานจิตร

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดระนอง
 • นายสมเดช ขยันการ

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดกระบี่
 • นายมาโนช พันธ์ฉลาด

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายสมชาย หวังสวัสดิ์

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดนครนายก
 • นายมูฮำหมัด พันธุ์ดนตรี

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • นายอูมา แมะ

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดปัตตานี
 • นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดนราธิวาส
 • นายอาหะมะ ตูหยง

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดยะลา
 • นายสุรินทร์ วรรณา

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดตาก
 • นายสมคิด รุ่งโรจน์

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายสมัค หีมโตะเตะ

  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดพัทลุง